Wednesday, December 24, 2008

روزهای دردهای سنگین و پنهان...

نه این حرفها که تو میزنی
به حرف کسی می ماند
نه گوش هیچ تنابنده ای
بدهکار این صدای تلخ ترک خورده است
دهانت را به سمت باد بگیر
و خواب هایت را
به آب بگو
صدای گریه ات را اگر نشنوند بهتر است...
سطرهای پنهانی- حافظ موسوی

Saturday, December 20, 2008

دلم جایی حوالی یلدای «ما»و اولین آغوش خواسته ی تو گیر کرده.

Tuesday, December 16, 2008

اولین برف زمستان امسال/ 25 آذر 87


پ.ن: ممنون از همراهی دوست مهربان...


Tuesday, December 9, 2008

نوشته بود ژوزفین - همان معشوق و همسر معروف ناپلئون- می بخشید، اما فراموش نمی کرد. نفهمیده بودم چرا.

حالا اما خوب میدانم. خطای آدمها را باید بخشید. جفایشان را هم. نه از سر بزرگواری، که این روزها از قدرت من یکی خارج است. دانسته ام که باید بین بخشیدن یا یک عمر به دوش کشیدن کوله بار نفرت انتخاب کنم. بخشیدن را انتخاب کرده ام.

فراموشی اما، نه. فراموش نمی کنم تا اجازه ی تکرار تراژدی را به آدمهای اطرافم ندهم.تا شانس دوباره ای ندهم به آدمهایی که یکبار اجازه داده ام فرو ریختنم را پیروزمندانه نظاره کنند و لابد در دل هم بگویند که خودش خواست. می بخشم اما هرگز فراموش نمی کنم.

Monday, December 8, 2008

از بر رد و قبول عامه خود را خر مکن!
از بر رد و قبول عامه خود را خر مکن!
از بر رد و قبول عامه خود را خر مکن!
از بر رد و قبول عامه خود را خر مکن!
......