Wednesday, December 24, 2008

نه این حرفها که تو میزنی
به حرف کسی می ماند
نه گوش هیچ تنابنده ای
بدهکار این صدای تلخ ترک خورده است
دهانت را به سمت باد بگیر
و خواب هایت را
به آب بگو
صدای گریه ات را اگر نشنوند بهتر است...
سطرهای پنهانی- حافظ موسوی