Thursday, September 13, 2007

اعلام وضعیت!

کج دار ومریز رفتار کردن با مشکلات و مشکل سازان هرگز راه مورد علاقه ام نبوده است. همیشه ترجیح داده ام که با اتفاقات ناخوشانید رودر رو بشوم و مساله را برهنه و بدون حاشیه هایش ببینم و بعد راه حل پیدا کنم.
این بار اما آدم مشکل ساز در موضع قدرت نشسته و ظاهرا کج دار و مریز رفتار کردن هوشیارانه تر است. همین انتخاب اجباری این راه و نشستن و تماشا کردن این روزها، انرژی ام را تحلیل داده و بدخلق و عصبی ام کرده است.
چند بار خواسته ام چیزی بنویسم اما نه نوشتن تخلیه ام کرده و نه حتی توانسته ام افکارم را درست متمرکز کنم. همین است که ترجیح میدهم چند روزی ساکت بمانم تا کمی آرامش بگیرم.