Wednesday, October 15, 2008

انجام خیانت شاید به تعداد آدمهای روی زمین تنوع داشته باشد، نقطه ی آغازش اما یکی است: بی اعتنایی
.
.
.
برای دوست جانم: درکت میکنم. زیاد.