Saturday, October 13, 2007

تلخترین اشکهای دنیا را به گمانم آنهایی به چشمهای آدم می آورند که فکر میکنی قرار است شیرین ترین لحظه های دوستی را با آنها بگذارنی.
.و من هنوز چرایی اش را نمی دانم