Monday, February 18, 2008

فراموشی را بستاییم؛ چرا که ما را پس از مرگ نزدیک ترین دوست، زنده نگه میدارد و فراموشی را با دردناک ترین نفرتها بیامیزیم؛ زیرا که انسان دوستانش را فراموش می کند و رنگ مهربان نگاه یک رهگذر را...آن را هم فراموش میکند
*****
بار دیگر شهری که دوست می داشتم- نادر ابراهیمی
هدیه دوستی که یادگاری برگ اول را فراموش کرد :)