Monday, June 4, 2007

انتظار

آدم اگر انتظار چیزی را نکشد طوری میمیرد که حتی خودش هم خبردار نمیشود