Friday, January 4, 2008

این حال خراب نمیدانم از هزار بار گوش کردن این آهنگ است که هی تمام وجودم را می گریاند یا از آن اتفاق همیشگی! یا عصر جمعه یا دلتنگی آغوش تو که این روزها هی خودش را به رخم می کشد.
لینک از مامهر