Sunday, January 20, 2008

سومین روزی است که گاز شرکت قطع شده. گفته اند گاز مجتمع های بزرگ و تجاری را قطع کرده اند تا گاز خانه ها را مجبور نباشند سهمیه بندی کنند. گفته اند تا دوازده روز دیگر هم وضع همین است. گفته اند هر کس می تواند بخاری برقی بیاورد برای اتاق خودش. سومین روزی است که با شال گردن و دستکش می نشینیم پشت میز و سگ لرز زنان دعا می کنیم وقت اداری تمام شود ٕ قبل از آنکه یخ بزنیم. از دیروز هم آنفولانزا گرفته ام.
×××××
پی نوشت بی ناموسی: یه فیلم هندی بود که توش دختره سرمازده شده بود و پسره با تماس تنش سعی کرد که گرم شه و نمیره...هی نمیدونم چرا دارم بهش فکر می کنم!