Monday, August 6, 2007

لطفا مریض نشوید اگر چادر ندارید!


این عکس را امروز یکی از دوستان ای میل کرد و حیفم آمد بقیه از دیدنش محروم بشوند!